ครูชัยวัฒน์  พอพิน

  Skip available courses

  Available courses

                 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในการวางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหาควบคุมคุณภาพงานควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ด้วยอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติชนิดต่าง ๆ 

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนาด้วยกระบวนการทดลอง สำรวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวขัวโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดำเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจัดทำรายงาน การนำเสนองานโครงการ ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ การเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ หลักการทำงานของเซนเซอร์ที่ใช้วัดและตรวจจับความเร็ว,ความดัน, พร็อกซิมิตี้สวิตช์ ฯลฯ การนำเอาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์และคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมแบบต่างๆ

             ศึกษาเกี่ยวกับกฎมาตรฐานทางไฟฟ้า การคำนวณ ออกแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบจ่ายกำลัง แสงสว่าง สื่อสาร ระบบป้องกัน ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร นอกอาคาร และในโรงงาน ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบกราวด์